Zarejestruj    Zaloguj    Dział    Szukaj    FAQ

Strona główna forum » Eksploracja » Fortyfikacje i obiekty militarne » Fortyfikacje niemieckie do 1945 roku
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Post Napisane: 4 paź 2014, o 01:00 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Zdjęcie i cytowany fragment znalazłem we Wiadomościach Serwisu ONET ( http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/unik ... wane/gvy41 )


Załącznik:
b28d48f164406b401f506bfe18440e28.jpg
b28d48f164406b401f506bfe18440e28.jpg [ 155.5 KiB | Przeglądane 1345 razy ]


Cytuj:
Unikatowe działo uratowane przez archeologów

Uni­ka­to­we dzia­ło z cza­sów II wojny świa­to­wej, które cudem prze­trwa­ło do na­szych cza­sów o mało nie padło łupem zło­mia­rzy. W ostat­niej chwi­li za­by­tek ura­to­wa­li hi­sto­ry­cy ze Sto­wa­rzy­sze­nia Dzie­dzic­two Morza. Wy­da­rze­nia miało miej­sce w Szcze­ci­nie.

Ar­ma­tę od­kry­to w 2006 roku. Była za­mon­to­wa­na w mi­nia­tu­ro­wym schro­nie na te­re­nie Lasu Ar­koń­skie­go. Ar­ma­ta do­trwa­ła do na­szych cza­sów, bo daw­niej ktoś uczy­nił z niej kom­po­stow­nik.
"Cały schron, przy­kry­ty róż­ny­mi śmie­cia­mi, wy­glą­dał bar­dziej jak murek opo­ro­wy, niż praw­dzi­wy obiekt bo­jo­wy" - czy­ta­my na stro­nach Sto­wa­rzy­sze­nia. Pa­sjo­na­ci hi­sto­rii prze­pro­wa­dzi­li oglę­dzi­ny i stwier­dzi­li, że mają do czy­nie­nia z "cze­ską ar­ma­tą ka­li­bru 4,7 cm na­zy­wa­ną fa­cho­wo 4.7 cm Fest. PAK M 36 (t), za­mon­to­wa­ną w schro­nie żel­be­to­wym w for­mie cha­rak­te­ry­stycz­nej dla nie­miec­kiej for­ty­fi­ka­cji po­lo­wej".

Po­dob­ne dział­ka były pro­du­ko­wa­ne w Cze­chach przed II wojną świa­to­wą. Na­stęp­nie sprzęt za­gra­bio­ny przez Niem­ców tra­fił na wy­brze­że. To jed­nak nie ko­niec jego hi­sto­rii. "Dział­ko zo­sta­ło zde­mon­to­wa­ne w 2008 roku w celu ochro­ny przed »zło­mia­rza­mi«. Wy­da­wa­ło się, że po­mi­mo od­lud­ne­go miej­sca sam pan­cerz jest na tyle gruby i nie­atrak­cyj­ny, że ni­ko­go wię­cej nie skusi. Jed­nak około 23 wrze­śnia 2014 roku, ktoś szli­fier­ką ką­to­wą ob­ciął pio­no­wą pro­wad­ni­ce dzia­ła, od­krę­cił 14 z 16 śrub i pod­jął próbę wy­mon­to­wa­nia jarz­ma ku­li­ste­go ar­ma­ty. Wszyst­kie śruby pan­ce­rza było ob­fi­cie na­są­czo­ne WD 40 ale zło­dzie­jom zła­mał się łom i mu­sie­li prze­rwać prace" - czy­ta­my na stro­nach "Dzie­dzic­twa Morza".

Na miej­scu po­li­cjan­ci za­bez­pie­czy­li po­zo­sta­wio­ne przez "zło­mia­rzy" na­rzę­dzia. Gdyby nie in­ter­wen­cja Sto­wa­rzy­sze­nia osło­na dzia­ła zo­sta­ła­by praw­do­po­dob­nie utra­co­na. Sprzęt tra­fił do Mu­zeum Mo­to­ry­za­cji i Woj­sko­wo­ści w Ta­no­wie, gdzie trwa jego kon­ser­wa­cja i re­kon­struk­cja.


Stanowisko bojowe tak kiedyś wyglądało:

Załącznik:
fa19cef99fcc8cfca5819c5085c85eb0.jpg
fa19cef99fcc8cfca5819c5085c85eb0.jpg [ 127.51 KiB | Przeglądane 1345 razy ]


Teraz wygląda tak:


Załącznik:
6afc1bf127acdc7bc17418acad56a764.jpg
6afc1bf127acdc7bc17418acad56a764.jpg [ 118.22 KiB | Przeglądane 1345 razy ]


Zdjęcia i cytowany tekst pochodzi z
http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/unik ... wane/0g2ex

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 4 paź 2014, o 01:23 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Załącznik:
0003JY9US5B6W1G9-C209.jpg
0003JY9US5B6W1G9-C209.jpg [ 125.01 KiB | Przeglądane 1340 razy ]


Również RMF24 odnotowało ( http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-u ... Id,1528887 ) :

Cytuj:
To jedyny taki egzemplarz w Polsce. Do naszych czasów przetrwał cudem. Teraz przed złomiarzami zabytkowe działo z okresu drugiej wojny światowej w ostatniej chwili uratowali historycy ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-u ... gn=firefox


Cytuj:
Armata to prawdziwy unikat. To działo produkcji czechosłowackiej Fest. PAK M 36, kaliber 470 mm. Była łupem wojennym armii niemieckiej, zajętym po wejściu nazistów do Czechosłowacji. To uzbrojenie trafiło potem na Wał Atlantycki, pas niemieckich umocnień, ciągnący się od granicy Hiszpanii po Norwegię. Z wyjątkiem dwóch egzemplarzy, które trafiły na linię Odry. Jeden do Międzyrzecza, drugi do Szczecina. Ocalał tylko ten drugi, armata z Międzyrzecza dawno trafiła na złom. Armata ze Szczecina ocalała przez dziwny zbieg okoliczności. Właściciel terenu w Lesie Arkońskim, gdzie stało działo, z całego bunkra zrobił kompostownik, zalał to betonem. Działo było przez lata zakryte i nie budziło zainteresowania złomiarzy - mówi Aleksander Ostasz ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.

Niestety ostatnio znaleźli się amatorzy wojennych umocnień. Trzeba było szybko wymontować lufę armaty. Niestety kilka dni temu, na miejscu znaleziono ślady działalności profesjonalistów. Ktoś szlifierką kątową obciął pionową prowadnice działa, odkręcił 14 z 16 śrub i podjął próbę wymontowania jarzma kulistego armaty. Wszystko śruby pancerza było obficie nasączone WD 40 ale złodziejom złamał się łom i musieli przerwać prace - mówi Ostasz. Zdemontowano więc wszystko, co zostało z działa. Sprawców szuka policja, trop prowadzi do złodziei z... Czech.

Działo trafiło do renowacji. Jest w niezłym stanie, teraz przejdzie piaskowanie i zabezpieczenie przed dalszą korozją. Stowarzyszenie chce je potem złożyć i wyeksponować. To jedyny zachowany egzemplarz, drugiego się nie kupić, nie ma do tego części. To bezcenna rzecz - dodaje Ostasz.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-u ... gn=firefox


Zamieszczono też historyczne zdjęcie ekipy:
Załącznik:
0003JYA1HGUWY3MV-C209.jpg
0003JYA1HGUWY3MV-C209.jpg [ 118.75 KiB | Przeglądane 1341 razy ]


Zdjęcie i tekst pochodzi z
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-u ... Id,1528887

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 4 paź 2014, o 01:50 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Mam cichą nadzieję, że członkowie "Sto­wa­rzy­sze­nia Dzie­dzic­two Morza" nie zawitają na nasze forum. Nie powinienem również wypowiadać się na temat profesjonalizmu, emocjonalnego podejścia członków wspomnianego stowarzyszenia do dzieł fortyfikacji. Pozwolę sobie jednak na postawienie kilku pytań. Postaram się je sformować w najprostszy sposób, aby mogły być zrozumiane przez członków "Sto­wa­rzy­sze­nia Dzie­dzic­two Morza" .

1. Na czym polegała unikalność stanowiska bojowego?
2. Czy można było, zgodnie z zamierzeniem złodziei, zdemontować pozostałości po wyposażeniu armaty przeciwpancernej (wspomniane jarzmo) i je zabezpieczyć?
3. Czy można było pozbawione wyposażenia stanowisko bojowe (niegodne uwagi złodziei) przenieść w dowolnym terminie do jednego z muzeów?

Franz Aufmann

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 4 paź 2014, o 08:28 
Offline

Dołączył(a): 31 sty 2014, o 13:59
Posty: 23
Imię: Łukasz
Dla mnie temat powinien mieć tytuł stanowisko bojowe zniszczone przez nieodpowiedzialnych "archeologów". Jak można było zrobić coś takiego? rozumiem sprawę wymontowania samego działa ok uratowano je przed złomiarzami ale po co zburzono resztę? Jarzmo można było przecież wymontować a resztę pancerza zostawić. Złomiarze raczej nie przyjechali by koparką z młotem wyburzeniowym... Boże chroń fortyfikacje przed takimi pasjonatami bo nawet złomiarze obchodzą się z nimi delikatniej.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 4 paź 2014, o 17:30 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Cytuj:
Boże chroń fortyfikacje przed takimi pasjonatami bo nawet złomiarze obchodzą się z nimi delikatniej.


Tak nie raz bywa. Pasjonaci ze "Sto­wa­rzy­sze­nia Dzie­dzic­two Morza" na szczęście wykonali zdjęcie pamiątkowe stanowiska. Czy jest to kompletny zespół?

Załącznik:
0003JY9S5X8AUFJH-xxx209.jpg
0003JY9S5X8AUFJH-xxx209.jpg [ 138.85 KiB | Przeglądane 1296 razy ]


Zdjęcie pochodzi z http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-u ... Id,1528887

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 5 paź 2014, o 22:49 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:17
Posty: 1219
Imię: Marek
Cytuj:
Nie powinienem również wypowiadać się na temat profesjonalizmu, emocjonalnego podejścia członków wspomnianego stowarzyszenia do dzieł fortyfikacji.


Nie rozumiem, dlaczego decyzji i całej akcji "Stowarzyszenia nie można określić jednym prostym przymiotnikiem. Słowo "nieporozumienie" w żaden sposób nie charakteryzuje zaistniałego przypadku.

Do tej pory zastanawialiśmy się nad sposobami zapobiegania przed aktami wandalizmu i plagą poszukiwaczy złomu. Teraz doszedł jeszcze jeden problem. Jak uniknąć rozkradania i niszczenia obiektów fortyfikacyjnych przed plagą stowarzyszeń, które mają w statusie wpisaną ochronę dzieł fortecznych.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 5 paź 2014, o 22:54 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
No krytyka już była,ale odnoszę wrażenie że spora część środowiska fortecznego z mniejszym żalem przyjmuje do wiadomości fakt że coś poszło do huty niż zostało zabezpieczone ( w tym wypadku przyznam że to dość kontrowersyjne stwierdzenie) w jakimś prywatnym muzeum lob kolekcji. Nie pierwsze to takowe zabezpieczenie a członkowie stowarzyszenia zrobili to nie zgorzej od muzealników z MWP. A na nich koledzy jakoś psów nie wieszacie. Czy któryś z szanownych forumowiczów złożył stosowny pisemny protest do MWP? Czy któryś z kolegów aktywnie podjął się ratowania takiego zabytku? Czy któryś z kolegów nawiązał kontakt z urzędem konserwatorskim -próbował przekonać urzędnika iż kupa betonu lub kawał stali to niezwykły zabytek? Czy też lubimy sobie ponarzekać zza klawiaturki?

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 5 paź 2014, o 22:56 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
Cytuj:
Do tej pory zastanawialiśmy się nad sposobami zapobiegania przed aktami wandalizmu i plagą poszukiwaczy złomu. Teraz doszedł jeszcze jeden problem. Jak uniknąć rozkradania i niszczenia obiektów fortyfikacyjnych przed plagą stowarzyszeń, które mają w statusie wpisaną ochronę dzieł fortecznych.


I do jakich ciekawych spostrzeżeń kolega doszedł. Gdzie można się z tymi przemyśleniami zapoznać ?

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 5 paź 2014, o 23:26 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
W wątku o Dąbkowiźnie pojawiło się takie stwierdzenie:

Cytuj:
Nie wybijałbym go z rury i zgłosiłbym saperom jego istnienie!
Czy kolega Master postąpił zgodnie ze swoimi sugestiami i pocisk został zgłoszony odpowiednim służbom, czy też było to tylko pustosłowie (hm a raczej frazes)?

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 6 paź 2014, o 00:48 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
Służby konserwatorskie też nie są gorsze :) http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... l#TRrelSST

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 6 paź 2014, o 01:28 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Pojawiło się kilka postów. Proponuję powrócić do meritum poruszanego przypadku.

Cytuj:
Nie pierwsze to takowe zabezpieczenie a członkowie stowarzyszenia zrobili to nie zgorzej od muzealników z MWP.

Wybrany fragment wypowiedzi chciałbym skonfrontować z wcześniejszym moim postem, którego część cytuję:

Cytuj:
1. Na czym polegała unikalność stanowiska bojowego?

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 6 paź 2014, o 09:43 
Offline
Bratnia dusza

Dołączył(a): 22 mar 2013, o 17:49
Posty: 1374
Lokalizacja: Warszawa
Imię: Mateusz
Stanowisko bojowe dla armaty przeciwpancernej było unikalne ze względu na konstrukcję. Niemcy adaptowali zdobyte uzbrojenie do własnych potrzeb. Na Wale Atlantyckim były w dużych ilościach francuskie wieże ze zdobytych czołgów. Zamontowali też pozyskane czeskie armaty przeciwpancerne. W ciągu ostatnich kilku lat Czesi odzyskali jedną z nich. Była w Norwegii.
Stanowisko pak w Szczecinie było unikalne ze względu ilość wybudowanych. Podobnie przedstawia się sprawa z radzieckimi armatami przeciwpancernymi. Ja słyszałem tylko o jednym zachowanym stanowisku bojowym.
W ostatnich latach przewieziono do muzeów Ringstandy, schrony znacznie większe gabarytowo i wagowo. Ringstandów w Polsce jest jeszcze kilka setek.

Skoro można było obronić schron powszechnie występujący, to dlaczego zniszczono unikalne stanowisko?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 6 paź 2014, o 18:13 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
Bo służby odpowiedzialne za takowe działania znów nie zadziałały, zadziałali amatorzy którzy zrobili to jak potrafili najlepiej :) i wcale nie zrobili tego jakoś gorzej niż szacowne instytucje państwowe odpowiedzialne za ochronę zabytków.

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 6 paź 2014, o 18:27 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Ja jestem lekko zirytowany zaistniałymi przypadkami. Zniknął piękny schron na Bobrownikach, a ostatnio w Dąbrówce. Cudem ocalał, jeszcze nie wiem w jakiej formie, schron fortyfikacji polowej w Cieszynie. Z jednego z fortów w Poznaniu wyparował most uchylny ze sieni bramnej.

Proponuję założyć ogólny wątek z obiektami, które przeszły do historii w wyniku zaniechania działań lub nadgorliwości przy ich ochronie. Chodzi o te obiekty, których już nigdy nie zobaczymy podczas wędrówki.

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 00:44 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
Jednocześnie uratowano kilka powtarzalnych konstrukcji niemieckich wyglądem przypominających studzienkę kanalizacyjną ... albo przydomowe szambo. W końcu dziedzictwo narodowe jest bezcenne..

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 10:23 
Offline
Bratnia dusza

Dołączył(a): 22 mar 2013, o 17:49
Posty: 1374
Lokalizacja: Warszawa
Imię: Mateusz
Cytuj:
Nie pierwsze to takowe zabezpieczenie a członkowie stowarzyszenia zrobili to nie zgorzej od muzealników z MWP. A na nich koledzy jakoś psów nie wieszacie. Czy któryś z szanownych forumowiczów złożył stosowny pisemny protest do MWP?


Gdzie muzealnicy z NWP dali plamę?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 12:54 
Offline
Bratnia dusza
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:17
Posty: 1219
Imię: Marek
Cytuj:
Gdzie muzealnicy z NWP dali plamę?


Ja znam dwa przypadki.
Pierwszy nastąpił kilkanaście lat temu. Wysadzono schron na Wale Pomorskim aby wyjąć kopułę 9P7. Jest teraz w Bydgoszczy w MWP. Kilka lat później złomiarze wyrwali 9P7 ze schronu i kilkanaście dni leżała luzem aż się rozmyła. Czyli mozna było poczekać.

Drugi był kilka lat temu. Na RRRU wysadzono ścianę schronu i wydobyto zestaw Ł-17. Mogli też rozmontować zestaw a pancerz ścienny pozyskać z bardziej zburzonego schronu.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 13:14 
Offline
Bratnia dusza

Dołączył(a): 22 mar 2013, o 17:49
Posty: 1374
Lokalizacja: Warszawa
Imię: Mateusz
Master napisał(a):
Drugi był kilka lat temu. Na RRRU wysadzono ścianę schronu i wydobyto zestaw Ł-17. Mogli też rozmontować zestaw a pancerz ścienny pozyskać z bardziej zburzonego schronu.


Informacja jest na forum > viewtopic.php?f=407&t=18160 Chodziło o piękną dwukondygnacyjną półkaponierę artyleryjską (APK) z zestawem NPS-3 w orylonie. Oznaczenie schronu 06-sb-01 wg Krepost na Hrebciance (Stare Brusno) na RRRU. Jeszcze do wysadzenia pozostał pancerz zestawu NPS-3 i Ł-17. W tym przypadku muzealnicy dali plamę.

Mało wiem o schronie z Wału Pomorskiego. Kto wie?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 21:19 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 13 lis 2012, o 23:22
Posty: 336
Imię: Hubert
a postawienie gołej płyty 7p7 w MWP pod kątem 90 stopni? :)

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 7 paź 2014, o 21:43 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 16 lip 2009, o 23:24
Posty: 2519
Imię: Franz
Hubertus1656 napisał(a):
a postawienie gołej płyty 7p7 w MWP pod kątem 90 stopni? :)


O płycie 7P7 z 1934 roku zupełnie zapomniałem.


Załączniki:
7P7.JPG
7P7.JPG [ 215.99 KiB | Przeglądane 1076 razy ]

_________________
Przenikliwy chłód stali i betonu: http://hauba.pl/linia-molotowa-rejony-u ... owej-zsrr/
Góra 
 Zobacz profil  
 
Dodaj do: Dodaj do Gadu-Gadu Dodaj do Grono.net Dodaj do Twitter Dodaj do Blip Dodaj do Flaker Dodaj do Pinger Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Gwar Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Reddit Wypowiedź dla YahooMyWeb Śledzik Dodaj do Kciuk.pl Dodaj do Spinacz.pl Dodaj do Yam.pl
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strona główna forum » Eksploracja » Fortyfikacje i obiekty militarne » Fortyfikacje niemieckie do 1945 roku


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL

[ Time : 0.446s | 18 Queries | GZIP : Off ]